โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพเวที รศ.ดร.
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : เจ้าคณะภาค ๖
เบอร์โทร :
อีเมล์ :