โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญชนก ยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรางค์รัตน์ เกมแกรแมน