โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
กลุ่มสาระ ธรรมวินัย

พระธนวัฒน์ ชยเชฏโฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระ ธรรมวินัย