โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ ลือยศ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์