โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
กลุ่มสาระ ภาษาบาลี

นายระดมพล บุญเทพ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาบาลี