โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเทพเวที ร่วมประชุม คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติาแห่งชาติ
“พระเทพเวที ร่วมประชุม คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติาแห่งชาติ แจ้งการปฏิรูประบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เน้นสมรรถนะ ของผู้เรียน เน้นคุณธรรม- จริยธรรม และให้ลดเนื้อหาและความซ้ำซ้อนของหลักสูตร”
วานนี้ (3 ส.ค.63) เวลา 14.00 น.ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พระเทพเวที,รศ. ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ในฐานะกรรมการที่เป็น”พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์”เข้าประชุม คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ประจำเดือน
การนี้ท่านแจ้งว่า..ในการประชุมมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ปฏิรูปการศึกษาไทย ทึ่น่าสนใจ คือ การผลักดัน”ให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดยมีเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนต้องมีความเสมอภาคทางการศึกษา มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพและมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม...การปฏิรูประบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ให้เน้นสมรรถนะ” ของผู้เรียน คุณธรรม- จริยธรรม และให้”ลดเนื้อหา” และ”ความซ้ำซ้อน” ของหลักสูตร หลักการเหล่านี้ จะเตรียมออกเป็น”กฏหมาย”เพื่อเตรียมใช้บังคับตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63