โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
ฝ่ายบริหาร

พระปลัดธนวัฒน์ ชยเชฐโฐ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ

พระปลัดธนวัฒน์ ชยเชฎโฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

พระประดิษฐ์ รตนโชโต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

พระปลัดนุพล คมฺภีรปญฺโญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางขวัญชนก ยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ